Zoals u op meerdere plekken hebt kunnen lezen bezinnen we ons binnen de kerkenraad op de toekomst van onze gemeente. Inmiddels zijn we ook in gesprek geweest met een aantal gemeenteleden. Hierop komt na de zomer een vervolg, waarbij we de hele gemeente uitnodigen om over dit onderwerp mee te denken en te praten op verschillende gespreksavonden.

Nu eerst hebben we een enquête samengesteld waarin we allerlei vragen stellen over de waarde en betekenis van onze kerk of gemeente. We vragen u om mee te doen met deze enquête, zodat we een beter idee krijgen over dat wat er leeft binnen onze gemeente.

We zien de enquête als een peiling, een uitgangspunt voor het gesprek dat we met elkaar verder zullen voeren over de toekomst van onze gemeente.

» U kunt de enquête hier downloaden

 

De Walfried Parochie en protestantse gemeente Damsterboord willen zich inzetten voor een milieubewust kerkzijn. Zo is onlangs het FairClimateprogramma van ICCO en Kerk in Actie ondertekend. Eén van de resultaten daarvan is de Digitale Rotonde. Door minder papier te gebruiken sparen we het milieu. 

 

 

 

24-mei-2018: Vanwege de nieuwe privacywetgeving kan de Digitale Rotonde op deze webpagina voorlopig niet geopend en ingezien worden.

 

 

 


Prijzen verhuur Stefanuskerk en Kerkenheem
 
Voor de huur van de gebouwen geldt een tarief per dagdeel of per meerdere dagdelen. De dagdelen voor het gebruik van kerk en Kerkenheem zijn als volgt:
Morgen:  van 07.30 – 12.00 uur
Middag:  van 12.30 – 17.00 uur
Avond:  van 18.00 – 22.30 uur
Een deel van een dagdeel wordt gelijkgesteld aan een dagdeel. Voorbeeld: iemand huurt de grote zaal van Kerkenheem vanaf 15.00 uur tot 20.30 uur, dan wordt dit gezien als 2 dagdelen achtereen.

De huurder laat de ruimte opgeruimd achter. Dit gebeurt binnen de huurtijd. Om 22.30 uur vertrekken de laatste huurders. De beheerder of koster sluit om 23.00 uur af.


Prijzen verhuur 2018

Prijzen verhuur Stefanuskerk

Kerkzaalhuur: € 275 per dagdeel, 2 dagdelen achtereen € 412,50
Voor oefendoeleinden o.i.d. per dagdeel € 100 met verwarming, € 75 zonder.

Huur gebruik orgel, € 40
Gebruik orgel inclusief huisorganist Stefanuskerk € 100,--

Klokluiden € 10

Prijzen verhuur Kerkenheem

Grote zaal: €125 per dagdeel, 2 dagdelen achtereen €187,50
Kleine zaaltjes: € 50 per dagdeel, 2 dagdelen achtereen € 75
Hele gebouw: €200 per dagdeel, 2 dagdelen achtereen €300
Voor catering, ook voor koffie en theezetten, moet iedereen zelf zorgen.
Eindtijd in geval van huur in de avonduren 22.30 uur, waardoor om 23.00 uur afsluiting van het gebouw effectief kan zijn i.v.m. potentiele overlast voor de bewoners.

N.B. Bij gelijktijdige huur van kerk en Kerkenheem is er een korting van 20% op de huurprijs van Kerkenheem

Adres:

Stefanuskerk,
Noorddijkerweg 14/16,
9734 AT Groningen.

Informatie/contact:

Koster: Martina Panman
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 06 50589117

 

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor 1 januari 2016 had de Protestantse Kerk in Nederland één fiscaal nummer voor alle gemeenten. Vanaf 1 januari 2016 moet iedere gemeente een eigen RSIN- of fiscaal nummer hebben.

De Protestantse Gemeente Damsterboord heeft twee verschillende fiscale nummers: één voor giften aan de werkgroep Kerkrentmeesters (bijvoorbeeld uw gift aan Actie Kerkbalans) en één voor giften aan de werkgroep Diaconie. Het is daarom belangrijk dat u bij uw belastingaangifte kijkt aan welke werkgroep u uw gift heeft gegeven.

Werkgroep Kerkrentmeesters

RSIN Kerkrentmeesters: 81.61.98.639
Dit fiscaal nummer (ANBI-nummer of RSIN) gebruikt u onder andere voor het opgeven van uw gift aan Actie Kerkbalans van de Protestantse Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte.
Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Contactgegevens voor de kerkrentmeesters

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op dit moment 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Huidige samenstelling werkgroep Kerkrentmeesters

Werkgroep Diaconie

RSIN Diaconie: 82.41.41.039
Dit fiscaal nummer (ANBI-nummer of RSIN) gebruikt u voor het opgeven van uw gift aan de Diaconie van Protestanste Gemeente Damsterboord bij de belastingaangifte.
Bij de belastingdienst is de naam van deze ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Damsterboord te Groningen

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Huidige samenstelling van de werkgroep Diaconie

Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via
de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op onze website vindt u het beleidsplan 2014-2019 van onze gemeente.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente en diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges (werkgroepen), waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

Het beleid van de werkgroep Diaconie is om duurzame ondersteuning te bieden aan zowel lokale goede doelen als wereldwijde noodhulp.

Verkorte staat van baten en lasten

De jaarrekeningen en begroting van de Diaconie.

De jaarrekeningen en begroting van de Kerkrentmeesters.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via bijvoorbeeld de Actie Kerkbalans en collectes gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerkorde

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde kunt u vinden op de website van de PKN.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com